Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby

/v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

 

RuVix Real s. r. o.

Rampová 5,

040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 54 088 968

Ing. Rudolf Dohányos

0948 784 433

dohanyos@ruvixreal.sk

 

Dolu podpísaný/-á uviesť titul, meno a priezvisko, trvalým bydliskom uviesť trvalé bydlisko, naroden/á uviesť dátum narodenia, dávam názov prevádzkovateľa:

 

   Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu : titul, meno, priezvisko, trvale bydlisko, adresa na doručenie, telefonicky a e-mailový kontakt na účely napríklad marketing. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú napríklad 5 rokov.

 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

 

 

 

 

V uviesť názov mesta/obce dňa uviesť dátum

 

 

 

                                                                                  .........................................................

podpis