Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.1.      Organizátorom súťaže s názvom „ RuVix real  LIKE“ je spoločnosť Ing. Rudolf Dohányos - RuVix real, so sídlom Bruselská 5, 040 13 Košice, IČO: 51769921, zapísaná v živnostenskom registri Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra: 820-85825.

 

Článok 2

Miesto a čas konania Súťaže

 

2.1.      Súťaž prebieha on-line na Facebookovej stránke Organizátora https://www.facebook.com/ruvixreal v období od 15.10.2020 do 31.10.2020 (23,59 hod.). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

Článok 3

Podmienky účasti v Súťaži

 

3.1.      Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

 

3.2.      Podmienky účasti v Súťaži:

 

  1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak na facebookovej stránke RuVix real dá like na stránku RuVix real a napíše do komentára, akú nehnuteľnosť by v budúcnosti riešil kúpou (byt, alebo dom).

 

  1. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť len jedenkrát v čase trvania Súťaže a Výhercom sa môže Súťažiaci stať iba raz.

 

  1. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci.

 

Článok 4

Vyhodnotenie Súťaže a výhry

 

4.1.      Výhercom súťaže sa stanú Súťažiaci, ktorí budú náhodne vybratí žrebovaním zo všetkých Súťažiacich zapojených do súťaže. Žrebovanie bude vykonané Organizátorom náhodným výberom. Vyžrebovaní budú 3 výhercovia po ukončení Súťaže, ktorí získajú 1 darčekový poukaz na nákup v hodnote 30€ v predajni s elektronikou.

 

4.2.      Výhercovia budú uverejnení na Facebookovej stránke RuVix real a kontaktovaní Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy do 2 pracovných dní od vyhodnotenia Súťaže. Ak Výherca na správu o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 kalendárnych dní od kontaktovania, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže.

 

4.3.      Výhra bude odovzdaná Výhercovi osobným odovzdaním v priestoroch spoločnosti RuVix real, v Košiciach, Biznis Park Rampová 5/A2, na 3. poschodí, č. dverí B414, alebo poštou.

 

4.4.      Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou, ani poskytnúť alternatívne plnenie v peniazoch.

 

Článok 5

Osobné údaje

 

5.1.      Zapojením sa do Súťaže na Facebookovej stránke Organizátora Súťažiaci udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko počas celej doby trvania súťaže, a to pre účely vyhodnotenia Súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

 

5.2.      Organizátor týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na účely uvedené v čl. 5.1.. Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry Výhercom Súťaže.

 

Poučenie:

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a Organizátor nemá právny nárok na ich získavanie. Súťažiaci má právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať, a to na e-mailovej adrese info@ruvixreal.sk.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov Súťažiaci udeľuje na dobu určitú a má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade neudelenia súhlasu alebo jeho odvolania, nie je účasť v súťaži možná.

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

6.1.      Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas so znením týchto Pravidiel.

 

6.2.      Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa posúdenia Organizátora nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny priebeh Súťaže.

 

6.3.      Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Organizátora namiesto výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

 

6.4.      Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

 

6.5       Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

 

V Košiciach dňa 11.10.2020