Cenník realitných služieb

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľností:

Cena nehnuteľností:                                Výška provízie:

Do 49.999,- €                                            dohodou

Od 50.000,-€ do 299.999,-€                4% z kúpnej ceny (minimálne 2.000,-€)

Od 300.000,-€ do 1.299.999,-€           3% z kúpnej ceny

Od 1.300.000,- €                                      dohodou

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

                                                                                                                              

Nábor nehnuteľností:                                                                                                                                                  30,-€

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorazová platba).

Inzerovanie nehnuteľností                                                                                                                                      0,80 €/deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti najviac vo výške 0,80€ /deň.

Obhliadky                                                                                                                                                                  25,-€/jedna

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s prezentáciou nehnuteľnosti pre potenciálnych budúcich kupujúcich 

Osobná asistencia                                                                                                                                                 15,-€/zač. 30 min.

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť (asistenciu) realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Zabezpečenie dokumentu                                                                                                                                            Variabilné

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1.   úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

2.   paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas

3.   náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou,  úradom /inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Košíc, sídlo správcu je napr. v centre Košíc. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + 8 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)               100,-€

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy                                                                                                                                  200,-€

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy                                                                                                                              150,-€

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

 

Grafické služby

 

V prípade ak si klient nevie predstaviť svoju nehnuteľnosť na svojom pozemku, alebo by chcel vidieť svoj sen, sme pripravení. Klienti, ktorí cez nás realizujú predaj, alebo kúpu nehnuteľnosti dostanú od nás 20% zľavu z grafických služieb.

Vyhotovenie grafickej  vizualizácie: chata, dom, byt, záhrada

Vizualizácia bytu                                        100,-€/byt

Vizualizácia chaty                                     160,-€/chata

Vizualizácia domu                                      200,-€/dom

Vizualizácia záhrady                                     dohodou

Pôdorys bytu                                                         50,-€

Pôdorys domu                                                      100,-€

Pôdorys chaty                                                        80,-€

Pôdorys nehnuteľností na pozemku          100,-€